• slider image 270
:::

文章列表

主日信息大綱
2021-06-27 瑪拉基的服事110.06.27 (linshen / 580 / 主日信息大綱)
2021-06-20 上好的福分110.06.20 (linshen / 635 / 主日信息大綱)
2021-06-12 撒迦利亞的服事110.06.13 (linshen / 619 / 主日信息大綱)
2021-06-07 哈該的事奉110.06.06 (linshen / 791 / 主日信息大綱)
2021-05-30 西番雅的服事110.05.30 (linshen / 614 / 主日信息大綱)
2021-05-15 哈巴谷的服事110.05.16 (linshen / 642 / 主日信息大綱)
2021-05-09 偉大的母親110.05.09 (linshen / 758 / 主日信息大綱)
2021-05-02 基督徒的攔阻110.05.02 (linshen / 669 / 主日信息大綱)
2021-04-24 真假基督徒110.04.25 (linshen / 786 / 主日信息大綱)
2021-04-18 神聽見110.04.11 (linshen / 787 / 主日信息大綱)
台中市西區林森路36號
電話:04-2371-9149
傳真:04-23753979
Email: mennon.linshen@msa.hinet.net
基督教門諾會林森路教會 © 版權所有 1954-2024